تاريخ : Tue 2 Aug 2011 | 2:15 PM | نویسنده : maryam

 

مالکیت

در زبان انگلیسی برای آنکه بگوییم چیزی متعلق به یک شخص یا یک شیء است به اخر آن اسم  's اضافه می کنیم:

Barney's house.

Homer's hat.

Lisa's homework.  

که معادل اون در زبان فرانسه( de (of هست.مثل:

Catherine's skirt: la jupe de Catherine

 

که اگه بخوایم کلمه به کلمه ترجمه کنیم میشه:

"The skirt of Catherine."

نکته 1:

در صورتی که  de قبل از یک حرف باصدا قرار بگیره تبدیل به شکل فشرده یعنی d' میشه.مثل:

Antoine's shirt: la chemise d'Antoine


 نکته 2:

هنگامی که شیء متعلق به گروهی از افراد باشه ، de تبدیل به des (جمع) میشه.اما حرف s در des ناخواناست.مگر زمانی که قبل از یک حرف باصدا بیاد که در چنین شرایطی با صدایی شبیه به Z تلفظ میشه.مثل:

The parents' bedroom: la chambre des parents

The children's bedroom: la chambre des enfants

 

 تاريخ : Sun 26 Jun 2011 | 12:37 PM | نویسنده : maryam

 

اسم

اسامی کلماتی هستن که برای نامیدن افراد ، حیوانات ، اشیاء و ... استفاده می شن.مثل:

Girl , cat , flower ,window, hotel , …

اولین قدم برای یادگیری فرانسه اینه که بدونیم همه ی اسامی دارای جنس(gender)  هستند.به عبارت دیگه تمامی اسامی به دو دسته تقسیم میشن:

اسامی مذکر(male/masculine) و اسامی مونث (female/feminine)

همانند زبان های دیگه در فرانسه هم اسامی می توانند مفرد یا جمع باشند:

Cat/chat

Cats/chats

دومین چیزی که باید بدونیم اینه که فرانسه قواعد تلفظی خاصی داره ، که برخی از اونها شامل:

-تمامی h ها در ابتدای کلمات ناخوانا هستند :hiver

-حروف بی صدای آخر کلمات هم ناخوانا هستند.

کلمات تعریفی هم که قبل از اسم(معادل the  در انگلیسی)  میان باید از جنسیت اسم پیروی کنند.

Le soleil

La lune

ممکنه شناخت جنسیت اسمی براتون غیرممکن به نظر برسه ولی توجه کنید که این کلمات بدون le و la  ناکامل و ناصحیح هستن.

به عنوان یک اصل کلی وقتی در مورد موجودات زنده حرف می زنیم، گروه کلمات مونث اغلب در آخر خود دارای حرف "e"  هستن و اسامی مذکر در آخر خود دارای حرف بیصدا هستن.

Le همیشه قبل از اسامی مذکر و la همیشه قبل از اسامی مونث بکار میره مگر اینکه اسم صورت جمع داشته باشه یا با حرف باصدا شروع شده باشه.

در صورت وجود حرف باصدا در ابتدای اسم حرف تعریفبه صورت فشرده ی " 'l  " تبدیل میشه: l' oeil

مثال:

Le chat/la chatte

Le chien/la chienne

Le garcon/la fille

استثناء

گاهی هم اسامی مذکری هستن که در آخر خود حرف باصدا دارن و اسامی مونثی که آخرشون به حرف بی صدا ختم میشه:

Le fromage

La fleur

نکته:

به یاد داشته باشید در فرانسه تمامی اسامی نیاز به تعریف دارن حتی در مواردی که در انگلیسی این کار رو ضروری نمی دونیم.مثلا در انگلیسی ممکنه بگیم:

There is steam coming out kettele.

در فرانسه steam  رو حتما باید به  la vapeur  برگردونیم و نه vapeur   تنها.

جمع بستن:

همونطور که در انگلیسی برای جمع بستن اسامی از s  استفاده می کنیم ، در فرانسه هم همین تغییر اعمال میشه.اما استثناء هایی هم داره.

وقتی برای جمع بستن از حرف s استفاده می کنیم که آخر اسم به حرف بی صدا ختم بشه.

برای اسامی که به au , eu , an , eau  ختم میشن از حرف x استفاده می کنیم:

مثل neveu  که میشه neveux.

جنسیت در جمع ها هم نقش خودش رو ایفا می کنه.ولی در مواردی که جمع ترکیبی از جنسیتها باشه ، همیشه از جمع مذکر استفاده میشه:

1 chat+ 2 chattes =3 chats

حرف تعریف هم در جمع میشه les :

Les chats

پس در کل داریم:

اسم مفرد مذکر+(le(the

اسم مفرد مونث+(la(the

اسمی که با حرف باصدا شروع بشه+(l' (the

اسم جمع+(les(the

 

مثال: les fills , l' enfant , les pommes , le jeu

حالا در مورد عمومیت یا نامعین ها:

برای اسامی نامعین در فرانسه از کلمات un(برای مذکر) و  une(برای مونث) و des(برای جمع)استفاده میشه.

 تاريخ : Sun 26 Jun 2011 | 12:14 PM | نویسنده : maryam
 

منفی کردن جمله

در زبان انگلیسی برای منفی کردن جملات از کلمه  NOT استفاده می کنیم :

He is here / He is not here.

کلمه not به تنهایی کاربرد ندارد و درواقع جمله منفی می شود چون فعل منفی شده است:

He is / He is not

دانستن ای مطلب فهم چگونگی منفی کردن جملات در فرانسه رو هم آسونتر میکنه.

برای منفی کردن جمله باید فعل رو منفی کنیم و برای منفی کردن فعل در فرانسه به سادگی فعل رو بین دو کلمه کوتاه ne.... pas قرار می دهیم:

I know: Je sais.
I don't know: Je ne sais pas.

They come today. Ils viennent aujourd'hui.
They don't come today. Ils ne viennent pas aujourd'hui.

He wants to dance: Il veut danser.
He doesn't want to dance: Il ne veut pas danser.

 

نکته:به خاطر داشته باشید که در صورتی که فعل با یک حرف باصدا  (vowel ) شروع بشه باید  ne  رو تبدیل به شکل فشرده یعنی n' کنید.مثل:

You like cats: Tu aimes les chats.
You don't like cats: Tu n'aimes pas les chats.

 تاريخ : Thu 23 Jun 2011 | 12:20 PM | نویسنده : maryam

کمیت

صحبت در مورد مقادیری که درواقع قابل شمارش نیستند.

در زبان انگلیسی برای این موارد از  some یا  anyاستفاده میشه کا گاهی هم از جمله حذف میشن:

For breakfast we have (some) cereal, (some) milk, (some) fruit and (some) orange juice, but we don't have (any) coffee.

 

در فرانسه این مورد بسته به جنس مونث و مذکر یا مفرد و جمع بودن متفاوت است.

مثال:

I would like some eggs, some milk and some salad

Je voudrais des oeufs, du lait et de la salade